floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Наука

На 15 юли 2004 г. Парламентът на Република Молдова приема "Кодекса на Република Молдова за наука и иновации", който регламентира дейностите в тази област.

Подкрепата на научноизследователска дейност, както и стимулирането на устойчивия иновационен климат са определени законово като стратегически приоритет за социално и икономическо развитие на Република Молдова.

В настоящо време, нивото на развитие на всяка страна се определя от обема на технологиите в БВП. За Молдова това е особено важно защото тя не разполага с природни ресурси, които биха могли да допринесат за нейното икономическо развитие. Ето защо, ръководството на републиката реши да използва  всички достъпни ресурси: човешки, материални и финансови за иновативното развитие на страната. С цел да се развие науката беше прието решение да се увеличат годишните инвестиции в областта на научните изследвания, като към 2009 година да достигне 1% от ВВП (през 2003г. -0.17%).

В съответствие с приоритетите на социално-икономическото развитие на страната, са  идентифицирани и стратегическите направления в областта на науката и иновациите:

 1. Установяване на правова държава и  разкриване на културно-историческото наследство на Молдова в контекста на европейска интеграция.
 2. Използване на човешки, природни и информационни ресурси за устойчиво развитие
 3. Биомедицината, фармацевтиката  и укрепване  на здравеопазването.
 4. Биотехнологиите в селското стопанство, почвеното плодородие и хранително-вкусова промишлена безопасност.
 5. Нанотехнология, индустриално инженерство, нови продукти и материали.
 6. Подобряване на ефективността в сектора на енергетиката и енергийната сигурност, включително чрез използването на възобновяеми ресурси.

Кодексът на науката и иновациите коренно промени ролята на Академията на науките в организацията и управлението на науката. Академията има общонационална значимост в областта на науката и иновационната дейност. Тя е научен форум на държавата и научен съветник на публичните влати на Република Молдова.

Академията на науките на Молдова има шест изследователски отдели:

 • Икономически и математически науки
 • Министерство на землиделието
 • Физически и инженерни науки
 • Министерството на медицинските науки
 • Отдел за аграрни науки

Отдел за хуманитарни науки и изкуство, които координират научната дейност  на  38 организации в сферата на науката и иновациите в 10 висши учебни заведения.

Днес Академията на науките на Молдова се фокусира върху три приоритета:

 • постигане на световно ниво за провеждане на научните проучвания в страната
 • научна подкрепа и експертиза на най-важните решения за ръководството на страната
 • създаване на технологии, които повишават жизнения стандарт на страната

Признавайки приоритетът на фундаменталните научни изследвания като източник на нови знания, ръководството на Академията ориентира организациите занимавщи се с проучване да провеждат научни изледвания на конкретни инструменти и технологии с цел да се използват в подобряването на държавна икономика.

Днес проучването се отразява в 14 държавни програми и 34 проекта за трансфер на технологии в развитието на алтернативна енергия, биомедицина, фармациа, нанотехнологии и нови материали, поддържането на  плодородието на почвата  и хранително-вкусовата сигурност, развитие на нови селско-стопански култури и растителна защита.

Изследванията във всички тези области, частично се провеждат с помоща на учени от САЩ, Европейски Съюз, страните от ОНД, Румъния и други страни, значителна част от средствата пристигат от чужбина.

Една от най-важните дейности на Академията е да се преодолее изолацията на молдовските учени от световната наука. Участието на Молдова в създаването на единно европейско изследователско пространство спомогна за стабилизиране на научния потенциал на страната    и увеличи обмен с научната общност на ЕС.

Значимо събитие в научния живот на страната е подписването през 2000 г. на споразумение за сътрудничество с американска фондация на граждански научни изследвания и развитие (CRDF, САЩ) в Молдова.