floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Съдебната Власт

Правораздаване

Правосъдието се прилага от името на закона само от съдилищата.

Съдилищата

 1. Правосъдието се осъществява от Върховния Съд, апелативни и районни съдилища.
 2. За отделни съдебни спорове могат да действат специализирани съдилища.
 3. Създаване на извънредни съдилища е забранено.
 4. Организация и компетенция на съдилищата, съдебния процес, се определят от Конституция.

Статут на съдии

 1. Съдиите са независими, безпристрастни и неприкосновени.
 2. Съдиите се назначават от президента на република Молдова по препоръка на Висшия съдебен съвет в съответсвие със закона. Съдиите който са минали конкурса, се назначават за 5-годишен срок. С изтичането на срока, те се назначават до навършването на пределната възраст, която е установена от закона.
 3. Председателят и заместник-председателят на съдебните инстанции се назначават от Президента на република Молдова по препоръка на Висшия съдебен съвет за четиригодишен срок.
 4. Председател, заместник-председател и съдии на Върховният съд се назначават от Парламента по препоръка на Висшия съдебен съвет. Те трябва да имат опит като съдии не по-малко от 10 години.
 5. Повишението в длъжност и преместването на съдии се осъществява само с тяхното съгласие.
 6. Съдиите са наказателно отговорни в съответсвие със закона.
 7. Дейноста на съдия е несъвместима с всякаква друга дейност освен преподавателска и научна.

Публичност на съдебните процеси

Във всички съдилища заседанията се провеждат при открити врата. Съдебния процес може да е таен само в случаите определени от закона, с прилагане на всички правила на съдебната процедура.

Езикът на съдопроизводство и право на преводача

 1. Съдопроизводство протича на молдовски език.
 2. Лицата, които не владеят молдовки език  или не говорят на него, имат право да се  запознаят със всичките документи и материали на производство и да говорят в съда чрез преводача.
 3. Съгласно закона съдопроизводството може да протича и на езика приемлив  за мнозинството на участващи в съдебния процес.

Право на обжалване

Съдебните решения могат да бъдат обжалвани от заинтересовани страни и компетентни държавни органи съгласно закона.

Задължение за изпълнение на встъпили в сила съдебни решения

Спазване на встъпили в сила съдебни решения, подпомагане на съдилищата в съдебния процес, и изпълнение на решението и на влязала в закона сила присъда са задължителни.