floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Икономика

След разпадането на СССР и провъзгласяването на своята независимост на 27 август 1991г. Република Молдова, започва сложния етап на прехода към пазарна икономика и преживява значителен икономически спад.

Икономическата криза в Молдова продължава 10 години (от 1990 до 1999г.),по времето на която БВП намалява три пъти. От 2000 година се повишава икономическия растеж. Този период се характеризира с устойчиво възстановяване на производствения обем, което значително намалвява бедността. В периода 2000-2005 реаленият БВП нараства до 43%, в резултат на което, нивото на абсолютната бедност се понижава до 41,3%.

Държавата постига и продължава да поддържа макроикономическа стабилност. Инфлацията намалява от 44% (1999г.) до 10% (2005г.). Освен това, обменният курс на националната валута запазва сравнителна стабилност и резервите на Националната Банка на Република Молдова съществено се увеличават.

Икономическият ръст и внимателното използване на международния опит, позволяват да се намали държавният кредит и кредитът, гарантиран от държавата, на 79% от БВП в 2000 г. до 27% 2005-та г.

Тези постижения стават възможни, благодарение на провеждането на парично-кредитна политика в съчетание със строга фискална политика.Също така осъществяването на данъчни реформи, направени за усъвершенстване на системата за събиране на данъци.

През 2006 година за развитие на държавната икономика негативно се отразяват ред външни и независими от държавните действия фактори.Към това число се отнасят неблагоприятните климатични условия, забраната на експорта за определени стоки в Руската Федерация и други проблеми свързани с експорта на други пазари, двукратното увеличение на цените на енергийните ресурси на световния пазар. В резултат на това, се влошават макроикономическите показатели. Намаляват темпове на растеж на БВП, наблюдава се намаление на производството в промишлеността и селското стопанство, също така и в експорта на стоки. На тази основа расте дефицитът на търговски платежен баланс и се ускоряват инфлационните процеси. Освен това трябва да се отбележи, че увеличаването на инфлацията има немонетарен характер, а по-скоро е предизвикано от увеличаването на цените на газта, енергоносителите и свързано с това допълнително увеличаване разходите на производство.

Отрицателното влияние на външните фактори през 2006 година затруднява дейността на Правителството, насочена към постигане на икономически и социални цели. Икономическите усложнения, с които Република Молдова се сблъсква в 2006година, могат да се отразят отрицателно на стандарта на живота на населението. Затова Правителството и Националната Банка се опитват при необходимост, да смекчават и предотвратят неблагоприятните последици, предизвикващи икономически сложности и да избягват възможните по-нататъшни потресения в социално-икономическото развитие на държавата.

Основни социално-икономически показатели за развитие на Република Молдова от 2000 година и 1-та половина на 2006 г.
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 I половина 2006
Темпове на растеж на БВП, в % к предишна година 2.1 6.1 7.8 6.6 7.4 7.1 5.0
Процент на население живеещо, по ниско от абсолютния праг на бедност, % 67.8 54.6 40.4 29 26.5 29.1 -
Ниво на безработица, % 8.5 7.3 6.8 7.9 8.1 7.3 6.41
Външния дълг по отношение к БВП, % 133.9 113.5 109.6 97.7 73.1 68.4 -
Темпове на растеж на потребителски цени (към края на годината), % 18.4 6.3 4.4 15.7 12.5 10 7.4
Валутен курс, лей/доллар САЩ 12.43 12.87 13.57 13.94 12.33 12.60 13.02
Баланс по текуща сметка по отношение к БВП, % -7.6 -1.8 -1.2 -6.8 -2 -8.3 -14.3
Трудови доходи и преводи на резиденти от чужбина по отношение към БВП, % 13.8 16.4 19.4 24.4 27 31.4 31.1
Относителният дял на добавената стойност в производството на БВП, % 16.3 18.7 17.3 17.6 17.1 17 15.2
Относителният дял на добавената стойност в селското и горското стопанство в БВП,% 25.4 22.4 21.1 18.3 17.5 14.2 7.5
Съотношението на месечна пенсия към средната работна заплата, % 21 18 21 21 21 27 26