floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui

Linia de urgenţă a Ambasadei Republicii Moldova: +359 877819314.
Atenţie! Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă (accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar).
La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare.

Privatization

Centrul de Apel Republica Moldova Pagina Oficială Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene

E-services Registru Chamber Airmoldova

Mass Media din Moldova


Бизнес

Предприемаческата дейност в условията на пазарна икономика е фундамент за развитие, тъй като се произвеждат стоки, услуги, предоставят се работни места и се увеличава държавния бюджет от данъци.

За успешно развитие на предприемаческа дейност има нужда от определена свобода, която води до икономически ръст. Под «Икономическа свобода» се подразбира степен на ненамеса на държавата в инвестирането, производството, реализирането и използването на стоки и услуги.

ОТ 1999 година, международни организации финансират провеждане в нашата държава на проучвания «Оценка за държавното регулиране на дейноста на предприятията в Республика Молдова». Съвсем скоро свърши проучване, отразяващо дейността на предприятията през 2005.

Целите на проучването

Освновната цел на това проучване е мониторинг на предприемаческа среда и оценка на влиянието на държавната политика и законодателството върху икономическите агенти, осъществяващи своята дейност в Молдова.

Период на проучването

Проучването на предприемаческата среда в Молдова е направено в периода юли – септември 2006 и представя ситуацията за последните три години. Получените данни са представени в сравнение с резултатите на проучванията от 2002-2005 година.

Участници на проучване

В проучването участват 630 икономически агенти, които са избрани случайно. Тук не са включени селскостопански и частни предприятия. Около 88% от предприятията, участващи в проучването имат не повече от 50 работници.

Общо мнение

Икономическите агенти коментират по различен начин промените в бизнес средата. Около 25% от кореспондентите потвърждават, че ситуацията се променя към по-добро, в същото време миналата година това са потвърдили около 21%. Регламентирането в областта на строителството и контрола са най- проблематичните области. Според кореспонденти, регистрирането на предприятията е най- реформираната област.

Регистрация на предприятия

В рамките на последните три години, процедурата за регистрация отнема средно 18 дни и 10 дни в Държавната регистрационна палата. Разходите за регистрацията, средно, не са променили в сравнение с миналата година, съставят 82 долара САЩ. Промяна в регистрационите документи отнема -13 дни.

Строителството

В рамките на последните три години кореспонденти са израсходвали 560 долара в САЩ и 143 дни за получаване на всякакви разрешения на строителство. Срокът за получаване на необходимата документация за реконструкция на сгради е 67 дни и на цена от 227 долара в САЩ. Около 27 % от предприятията потвърждават, че в сравнение с миналата година, положението е по- зле.

Лицензиране

Около 58% от кореспонденти имат лицензи (средно-1,9 лицензи). Среденият срок за получаване на лиценз е 3 години. Получаването на лиценз отнема средно 20 дни и разходите са около 273 долара в САЩ. Продължителността и разходите за получаване на лиценз са намалели незначително.

Авторизация

За осъществяване на предприемаческа дейност около 62% от кореспондентите са задължени да получат различни авторизации(разрешителни). Получаването на авторизация отнема средно 20 дни и разходите са 169 долара в Сащ.

Сертифициране на оборудването

В рамките на последните 3 години, около 51% от кореспонденти са закупили ново оборудване. 71 % от тях имат сертификати за съответствие, съгласно изискванията за стандарти на Република Молдова. Процедурата средно отнема 15 дни и разходите са 70 долара в САЩ. Продължителността и разходите за получаване на сертификати не са се променили от миналата година.

Импорт

За последните три години около 33% от кореспондентите са осъществили импортни операции. Около 72% са били задължени да получат и да предоставят сертификати за съответствие за стадарти на РМ. В сравнение с 2001-2003, разходите за получаване на сертификати за съответствие са намалели и достигнали 95 американски долара. Необходимо е да се отбележи, че митническите разходи значително са намалели в сравнение с 2003-2004 година.

Експорт

В последните три години приблизително 11% от кореспондентите са осъществили средно 19 експортни операции. За изпълнение на всички митнически процедури, свързани с експорта, предприятията са изразходвали 1,7 дни и 77 американски долара. 37% от всички експортери са минали през процедура за възвръщане на ДДС. Повечето от предприятията предпочитат да използват тази сума от ДДС за плащане на други данъци и такси.

Сертифициране на стоки и услуги

Около 38% от кореспондентите сертифицират своите стоки или услуги средно 5.6 пъти в годината. Сертифицирането на серийна продукция отнема 17 дни и разходите са 88 долара. Сертифицирането на индивидуална продукция изисква по -малки усилия – 11 дни и 137 $.

Санитарна сертификация

Около 62% от кореспондентите са минали санитарна сертификация през 2005 средно по 1.6 пъти в година. Продължителноста за получаване на санитарен сертификат е 13.5 дни, а разходите са 85 долара. Ако продължителноста на процедурата за сертифициране не се променила, то разходите за нейното осъществление, съществено са се увеличили.

Контрол

Миналата година предприятията средно са били проверявани, инспектирани 10,3 пъти, което е незначително по- малко от миналата година. Средната продължителност на присътствие на държавните инспектори е 15 дни, което е с 4 дни по-малко от миналата година. Според резултатите от проверки, предприятията са понесли разходи от 107$ на година. Голямата част от тези разходи са от глоби (около 93$).

Данъчно облагане

Около 95% от икономическите агенти наемат счетоводител на пълен работен ден. Средно, предприятие има 1,6 счетоводители. И двата показателя са се увеличили в сравнение с предишния период.

Ценообразуване

Около 18% от предприятията са подложени на регулиране на цените. След продължителния ръст, този показател отново се върна към нивото от 2002 година. Най-често се регламентира максималното ниво на търговските такси.

Нормиране на труда

Около 74 % от кореспондентите са заявили, че количеството на наетите работници е оптимално. Приблизително 21% смятат, че още нямат достатъчно хора за предприятията. Единствен проблема в тази област, посочен от икономическите агенти, е задължението за връщане на здравното осигуряване в рамките на две седмици.

Частните интереси на държавните служители

Около 5 % от кореспондентите са заявили, че държавни служители са въвлечени в дейност на предприятия с цел лично облагодетелстване. Около 76% казват обратното.

Съдебната система

За последните две години, около 20% от икономическите агенти са преминали през разрешаване на всякакви конфликти , което е значително по-малко от предишните години. В случай на възникване на конфликт, предприятията като правило се обръщат към съдебните органи: около 67% са конфликти с други икономически агенти и 77% - конфликти с органите на власта.

Данъци и мита

Базовият документ, регламентиращ фискалната система на Република Молдова е Данъчният Кодекс, утвърден на 24.04.1997 и допълнен с промени от последващите години. В момента, Данъчният Кодекс включва 8 основни дяла:

 1. Обща информация за действащата данъчна система
 2. Данък върху дохода
 3. Данък върху добавената стойност
 4. Акцизи
 5. Данъчно администриране
 6. Данък върху недвижими имоти
 7. Общински такси
 8. Данък върху природни ресурси
Данъчните ставки в Република Молдова
2005 2006 2007
Данък върху печалбата на предприятията (%) 18 15 15
Данък върху доходите на физически лица (%) 20 20 15
Социален данък (%) 27 26 25

Стандартното ниво на ДДС е 20%- от облагната стойност на импортни стоки и услуги, реализирани на територията на Република Молдова.

Нулева ставка: 0% - на стоки и услуги в социалната сфера

Намалени ставки:

 • 8%- Хляб, мляко и други производни продукти
 • 5%- природен и втечнен газ, както импортиран,така и доставен на територията на РМ

Преки чуждестранни инвестиции

Стратегия за привличане на инвестиции и увеличаване на експорта се осъществява заедно със стратегията за индустриализация на държавата и тази за развитие на селскопромишления комплекс на РМ, което предполага разработване на комплексни мерки и последователност в тяхното осъществяване.

За подобряване на инвестиционната привлекателност в Република Молдова, за чуждестранни инвеститори се предоставят ред данъчни и митнически предимства за създаване на предприятие.

По този начин, предприятия, капиталът на които е повече от еквивалентната сума от 2млн. щатски долара, се освобождават от плащане на данъци върху печалбата за 3 години.

Правното основание, регламентиращо инвестиционна дейност

Инвестициите в Република Молдова се регламентират от Конституцията на РМ и действащ Закон № 81-XV от 18.03.2004 «За инвестиции в предприемаческата дейност», от други закони и нормативни актове, и също така международни договори, по които Република Молдова е страна.

Ако разпоредбите от международния договор, по който Република Молдова е страна , са различни от разпоредбите на закона, се прилагат тези от международния договор.

Действието на Закон № 81-XV от 18.03.2004 не включва отношения, свързани с осъществяване на инвестиции за организации с нестопанска цел, които реализират обществено полезни цели, в това число, свързани с образование, благотворителност, спонсорство, наука и религия. Тези отношения се регулират съгласно законодателството на Република Молдова.

Процедура за регистриране на предприятия

Държавно регистриране на предприятия се осъществява на основание на Закон № 1265-XIV от 05.10.2000 «За държавно регистриране на предприятия и организации» в Държавната регистрационна палата.

По своята организационо- правова същност, предприятията се делят на:

 • дружества с ограничена отговорност
 • акционерни дружества
 • предприятия с държавна или публична собственост

Според проучването от 15.10.2006, държавният регистър за предприятията и организациите съдържа информация за 130 622 регистрирани икономически агенти, от които:

 • 53 788- дружества с ограничена отговорност
 • 5 091- акционерни дружества
 • 63 051- индивидуални преприятия
 • 1557-държавни предприятия
 • 4380-кооперативи

Световна Търговска организация

От 2001 година, Република Молдова е пълноправен член на СТО, което дава възможност за растеж на външнаta търговия и прилагането на международни стандарти в производствения процес.

Като член на СТО, Република Молдова е задължена да спазва изискванията на тази организация в различни сфери, което включва търговската и данъчната политика, и също така изискванията към митническите гранични служби.

Успешното участие на Република Молдова в многостраните преговори в рамките на СТО, договорите с ЕС за въвеждане на преференциален търговски режим, активното участие на държавата в регионалната Свободна икономическа Зона, наравно с други държави-участнички на Пакта за Стабилност на Югоизточна Европа, се отразява положително върху увеличаването на националния експорт.

В република Молдова действа режим за свободна търговия. Вече са подписани Съглашения за свободна търговия с държавите от ОНД и Източна Европа (Румъния, Хърватия, Сърбия, Македония, Босня и Херцеговина, Албания и България). Освен това , Република Молдова използва всичките предимства, предоставени й от Европейската Генерализирана система за преференции (GSP+) и търговски преференции, предоставени от САЩ и Япония.